Schlagwörter

, , , , , , , ,

2013 wird in die Geschichtsbücher als das Jahr der Thronentsagungen eingehen. Nach Papst Benedikt XVI., Königin Beatrix I. und dem Emir von Katar hat nun auch König Albert II. der Belgier als vierter Monarch in diesem Jahr angekündigt, er werde zum 21. Juli den Weg für seinen ältesten Sohn und Nachfolger freimachen.

König Albert II. kündigte in einer Fernsehansprache seinen Rückzug aus dem politischen Leben an.

König Albert II. kündigte in einer Fernsehansprache seinen Rückzug aus dem politischen Leben an.

In einer vom ganzen Land verfolgten Fernsehansprache sagte der 79-jährige, die Zeit sei gekommen, die Fackel weiterzugeben.

Es hieße, meinen Pflichten und meinem Verständnis der Rolle des Königs nicht nachzukommen, wenn ich um jeden Preis weitermachen wollte, ohne in der Lage zu sein, meine Rolle voll auszufüllen. Dies ist eine elementare Frage des Respekts gegenüber den Institutionen und gegenüber Ihnen, meine lieben Mitbürger. Königin Paola und ich werden niemals so viele warme Bande vergessen, die mit der gesamten Bevölkerung in diesen letzten 20 Jahren geknüpft wurden.

Seinem ältesten Sohn und Thronfolger, Prinz Philippe, Herzog von Brabant, sprach er sein volles Vertrauen aus: Ich stelle fest, daß Prinz Philippe gut gerüstet ist, um mir nachzufolgen.“ König Albert verwies darauf, daß der 53-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder belgische Wirtschaftsdelegationen bei Reisen ins Ausland geführt habe, eine der letzten Missionen führte im November 2012 nach Australien und Neuseeland. Dabei habe Prinz Philippe bewiesen, wie sehr ihm das Engagement für das Land am Herzen liege.

Am Ende seiner Rede sprach König Albert auch einige Sätze auf Deutsch. Er sagte unter anderem: Das Ende meiner Regierungszeit bedeutet natürlich nicht, daß sich unsere Wege trennen, ganz im Gegenteil!„. Deutsch ist die offizielle dritte Landessprache Belgiens und wird vor allem in den sogenannten Ostkantonen gesprochen, also in den ehemals preußischen Gebieten, die Deutschland nach dem Versailler Vertrag an das Königreich Belgien abtreten mußte.

Helmut Loti singt die Nationalhymne, die Brabançonne auch auf Deutsch:

Brief König Alberts II an seinen Premierminister vom 3. Juli 2013

Brief König Alberts II an seinen Premierminister vom 3. Juli 2013

Die offizielle Ansprache Seiner Majestät des Königs der Belgier

Mesdames et Messieurs,

C’est avec émotion que je m’adresse à chacune et chacun d’entre vous aujourd’hui.

Je suis entré dans ma 80ème année, un âge encore jamais atteint par mes prédécesseurs dans l’exercice de leur fonction.

Je constate que mon âge et ma santé ne me permettent plus d’exercer ma fonction comme je le voudrais.

Ce serait manquer à mes devoirs et à ma conception de la fonction royale que de vouloir me maintenir en exercice à tout prix, sans être en mesure d’assumer pleinement mon rôle.

C’est une question élémentaire de respect envers les institutions et envers vous, chers concitoyens.

Après 20 ans de règne, j’estime donc que le moment est venu de passer le flambeau à la génération suivante.

Je constate que le prince Philippe est bien préparé pour me succéder. Il jouit avec la Princesse Mathilde de toute ma confiance.

Au fil des années, notamment dans le cadre des missions économiques menées à l’étranger, le Prince Philippe a montré combien ses engagements envers notre pays lui tiennent à cœur.

Et par-dessus tout, avec le temps j’ai appris que notre pays peut compter sur un atout extraordinaire, VOUS mes chers concitoyens !

Avec une population si riche de ses talents, de sa diversité, de son énergie, de sa générosité, l’avenir de notre pays est entre de très bonnes mains !

C’est donc avec sérénité et confiance, que je vous fais part de mon intention d’abdiquer ce 21 juillet 2013, jour de notre fête nationale, en faveur du Prince héritier, mon fils Philippe.

Mesdames et Messieurs,
Tout au long de mon règne, une conviction profonde a guidé ma conception de la fonction royale.

Le rôle du Roi des Belges et sa légitimité est de se mettre au service de la démocratie et de ses concitoyens, seuls titulaires de la souveraineté.

A cet égard, l’institution royale doit continuer à évoluer avec son temps.

Comme de coutume je m’adresserai encore à vous le 20 juillet prochain, et je participerai avec la Reine et les nouveaux Souverains aux cérémonies du 21 juillet.

Je souhaite déjà vous dire que ce fut pour moi un honneur et une chance d’avoir pu consacrer une large partie de ma vie au service de notre pays et de sa population.

La Reine Paola et moi n’oublierons jamais tant de liens chaleureux tissés avec toute la population durant ces 20 dernières années.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoignée, pour vos gestes de sympathie et de soutien même empreints parfois de quelque critique. Sachez cependant que vous nous avez toujours été très chers.

Nous gardons dans notre cœur le souvenir de nombreuses rencontres dans des moments joyeux, mais aussi lors de grandes épreuves.

Bien entendu, la fin de mon règne ne signifie pas que nos chemins maintenant se séparent. Bien au contraire !

Meine Damen und Herren,
In unserem Herzen bewahren wir Erinnerungen zahlreicher sehr glücklicher Momente, aber auch sehr schwerer Prüfungen.

Das Ende meiner Regierungszeit bedeutet natürlich nicht, dass sich unsere Wege trennen. Ganz im Gegenteil!

Es lebe Belgien!  Vive la Belgique !

Dames en Heren,

Diep ontroerd richt ik mij vandaag tot u allen.

Ik ben mijn tachtigste jaar ingegaan, een leeftijd die geen enkele van mijn voorgangers in de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt.

Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen.

Ik zou mijn plichten niet nakomen en mijn opvatting van de Koninklijke functie niet huldigen mocht ik in die omstandigheden te allen prijze mijn ambt blijven bekleden. Het is een kwestie van elementair respect voor de instellingen en ten opzichte van u, waarde medeburgers.

Na een regeerperiode van 20 jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen.

Ik stel ook vast dat Prins Filip goed is voorbereid om mij op te volgen. Hij geniet samen met Prinses Mathilde mijn volle vertrouwen.

Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft Prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt.

En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen, en dat is U waarde landgenoten.

Met een bevolking die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van ons land in de beste handen.

Het is dus met sereniteit en vol vertrouwen dat ik u mijn voornemen meedeel om op 21 juli 2013, de dag van onze nationale feestdag, af te treden ten gunste van de troonopvolger, mijn zoon Prins Filip.

Dames en Heren,
Tijdens mijn ganse regeerperiode heeft een vaste overtuiging met betrekking tot de Koninklijke functie mij geleid.

De rol van Koning der Belgen en zijn legitimiteit bestaat erin ten dienste te staan van de democratie en van haar burgers. Zij zijn de enige rechtmatige titularissen van de soevereiniteit.

In dat opzicht, moet het koningschap met zijn tijd meegaan.

Op 20 juli zal ik u, zoals gewoonlijk, andermaal toespreken, en daarna zal ik samen met de Koningin en de nieuwe Vorsten, de plechtigheden van 21 juli bijwonen.

Maar nu al wens ik u te zeggen, hoezeer ik het als een eer en een geluk beschouw, een groot deel van mijn leven te hebben kunnen wijden aan de dienst van ons land en van zijn bevolking.

Koningin Paola en ikzelf zullen de hartelijke banden die tussen de bevolking en ons zijn gegroeid met de loop der jaren nooit vergeten.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons heeft geschonken, voor uw blijken van sympathie en van steun, ook weleens met enige kritiek. Maar altijd hebben wij u een warm hart toegedragen.

Wij bewaren zoveel herinneringen aan talloze ontmoetingen in blijde dagen, maar ook in dagen van zware beproeving.

Natuurlijk betekent het einde van mijn regeerperiode niet dat onze wegen nu uiteengaan. Wel integendeel!

Leve België!

Advertisements